Tải về trọn bộ Ebook về chuẩn mực kế toán Việt Nam tại dây.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành gồm có 26 chuẩn mực cụ thể như sau:

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực (CM) theo Quyết định số 149/2010/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

CM 02  – Hàng tồn kho

CM 03  – Tài sản cố định hữu hình

CM 04  – Tài sản cố định vô hình

CM 14  – Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

CM 01  – Chuẩn mực chung

CM 06  – Thuê tài sản

CM 10  – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

CM 15  – Hợp đồng xây dựng

CM 16  – Chi phí đi vay

CM 24  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực theo Quyết định số 234/2013/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

CM 05  – Bất động sản đầu tư

CM 07  – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

CM 08  – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

CM 21  – Trình bày báo cáo tài chính

CM 25  – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

CM 26  – Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 20/2006/TT-BTC.

CM 17  – Thuế thu nhập doanh nghiệp

CM 22  – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

CM 23  – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

CM 27  – Báo cáo tài chính giữa niên độ

CM 28  – Báo cáo bộ phận

CM 29  – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 21/2006/TT-BTC.

CM 11 – Hợp nhất kinh doanh

CM 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

CM 19 – Hợp đồng bảo hiểm

CM 30 – Lãi trên cổ phiếu.

Cơ quan ban hành Chuẩn mực kế toán là Bộ tài chính Việt Nam.

Kế toán khác