• Luật Kiểm toán độc lập (Hiệu lực 01/01/2012)

  Luật Kiểm toán độc lập (Hiệu lực 01/01/2012)

  Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành gồm có 26 chuẩn mực cụ thể như sau:

  Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực (CM) theo Quyết định số 149/2010/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.