Câu 1: Hỏi:

Tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, khác với Luật thuế GTGT. Như vậy Doanh nghiệp áp dụng theo quy định nào cho đúng?

Đáp:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu được dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT.

Nội dung này cũng đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế Giá trị gia tăng.

Câu 2: 

Hỏi: Quyết toán thuế TNCN:

Ông A làm việc tại Công ty từ tháng 11 đến tháng 12/2013 sang tháng 01/2014 nghỉ việc, không ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế. Xin hỏi trường hợp này quyết toán năm 2013 như thế nào? 

Đáp:

+ Tại điểm b.2, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: Đối với cá nhân cư trú hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ việc làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần.

+ Trường hợp Ông A không ủy quyền quyết toán thuế thì Công ty xuất chứng từ khấu trừ thuế để ông A tự quyết toán.

Câu 3: 

Hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi thanh toán tiền mua hàng bằng chứng từ ủy nhiệm chi đối với hàng hóa trên 20 triệu đồng, nhưng những chứng từ UNC thanh toán tiền hàng hóa là các số tài khoản tiền vay, mỗi lần DN chứng tôi nhận nợ vay thì ngân hàng cấp cho DN chúng tôi 1 khế uớc vay là 1 số tài khoản mới và từ tài khoản này DN chúng tôi chi tiền cho người bán. Vậy các số tài khoản này DN chúng tôi có bắt buộc đăng ký với cơ quan thuế theo mẫu 08-MST hay không và các chứng từ thanh toán tiền hàng trên có đúng quy định của Luật thuế không?

Đáp: 

+ Tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có sự thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thuơng mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này. Do đó, đối với các số tài khoản mới được các ngân hàng thuơng mại, tổ chức tín dụng cấp để thực hiện các giao dịch thanh toán thì DN phải thông báo cho cơ quan thuế biết.

+ Tại khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán, ủy nhiệm chi cũng là 01 hình thức thanh toán qua ngân hàng.

Câu 4

Hỏi: 

Những doanh nghiệp được ưu đãi thuế miễn thuế TNDN trong 5 năm, đối với những chi phí phát sinh trong SXKD nhưng DN không khai hoặc không đưa vào chi phí. Doanh nghiệp có vi phạm luật gì không?

Đáp: Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ.

Câu 5

Hỏi: Giấy báo có của ngân hàng không viết số tiền bằng chữ, do yêu cầu của Cục Thuế phải có số tiền bằng chữ, ngân hàng bổ sung thêm thì không đúng với ngày của giấy báo có ban đầu. Đây là lỗi của ngân hàng, Công ty có được sử dụng chứng từ này để khấu trừ, hoàn thuế hay không?

Đáp: 

Đề nghị Công ty liên hệ với ngân hàng điều chỉnh lỗi trên chứng từ. Giấy báo có của ngân hàng sau khi điều chỉnh và có xác nhận của ngân hàng thì vẫn được chấp nhận.

Câu 6

Hỏi:

Cá nhân là nhân viên của Công ty có nhận được tiền thù lao kiểm soát viên do ty chuyển cho chủ sở hữu là Sở Tài chính. Sở Tài chính chịu trách nhiệm quyết định chi trả cho các kiểm soát viên hàng tháng 80%, phần 20% còn lại sẽ chi khi có kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của kiểm soát viên. Trường hợp này sẽ quyết toán thuế TNCN thế nào? 

Trả lời: 

Tại tiết c.2.1, điểm c.2, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định cá nhân có thu nhập nhận được từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế, nơi nộp hồ sơ quyết toán là cơ quan trực tiếp quản lý thuế đối với Công ty.

Câu 7

Hỏi:

Khi đăng ký thuế, Công ty đã thông báo với cơ quan thuế tài khoản mở tại ngân hàng. Để tiện lợi cho khách hàng giao dịch, Công ty mở thêm tài khoản ở các ngân hàng khác, Công ty có phải thông báo với với cơ quan thuế các tài khoản mới này không? 

Trả lời:

Tại Điều 9, Chương I Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, trong quá trình hoạt động, khi doanh nghiệp có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi.

Câu 8 

Hỏi:

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp Công ty không thuộc đơn vị kinh doanh bất động sản thì có thực hiện kê khai thuế GTGT hay không?

Đáp:

Tại khoản 10, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải kê khai thuế GTGT mà không phụ thuộc đơn vị có chuyên kinh doanh bất động sản hay không. Giá tính thuế là giáchuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Câu 9 

Hỏi:

Các khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Đáp:

Các khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp là khoản chi phí được trừ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu 10
Hỏi:

Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai thuế GTGT như thế nào đối với các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT?

Đáp:

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp kê khai vào mục 5 trên Bảng kê mẫu 01-1/GTGT.

Câu 11 

Hỏi:

Đối với các hoá đơn xuất khẩu đã đặt in và thông báo phát hành trước thời điểm Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhưng chưa sử dụng hết thì xử lý như thế nào?

Đáp:

Doanh nghiệp tạm thời ngưng sử dụng hóa đơn xuất khẩu chuyển sang sử dụng hóa đơn GTGT. Việc tiêu hủy hóa đơn không sử dụng được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 64/2013 ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với trường hợp đơn vị có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

Câu 12 NNT:

Hỏi:

Doanh nghiệp có thể liên hệ Cục Thuế để đối chiếu số liệu hàng năm nhằm sớm phát hiện các sai sót trong quá trình kê khai thuế của mình. DN có những rủi ro cao về những khoản bị phạt chậm nộp mà bản thân DN do sơ sót nào đó không biết (ví dụ tiền thuê đất, thuế môn bài…).

Đáp:

Trường hợp DN muốn cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ thuế (các khoản thuế đã nộp) trong một thời điểm nào đó thì có văn bản gởi đến Cục Thuế nêu rõ yêu cầu. Trường hợp cần đối chiếu số liệu với Cục Thuế thì liên hệ Phòng kê khai kế toán thuế thuộc Cục Thuế.

Câu 13 

Hỏi:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì có cần thông báo với cơ quan thuế hay không?

Trả lời:

Công ty phải gửi bổ sung thông tin về số tài khoản thay đổi với cơ quan thuế theo mẫu số 08-MST tại Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Câu 14 

Hỏi:

Trong hoạt động mua bán hàng hoá, trường hợp bên mua được bên bán hỗ trợ chi phí vận chuyển thì bên mua có phải xuất hoá đơn VAT đối với khoản chi phí được hỗ trợ này không? Khoản này có được cấn trừ vào công nợ mua hàng không? Việc cấn trừ có được xem là thanh toán qua ngân hàng?

Đáp:

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì bên mua không phải khai thuế, tính thuế GTGT, khoản tiền hỗ trợ này chỉ cần lập chứng từ thu theo quy định.

- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản tiền hỗ trợ mà bên mua nhận, được cấn trừ vào công nợ giữa hai bên nếu được quy định cụ thể trong hợp đồng; khoản thanh toán theo hình thức cấn trừ này nếu có nêu rõ trong hợp đồng cũng được xem là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Câu 15 

Hỏi:

Khi xuất hoá đơn trả lại hàng thì đơn vị mua hàng kê khai thuế như thế nào?

Đáp:

Khi xuất hoá đơn trả hàng theo Điểm 2.8, Phụ lục 4, Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì đơn vị mua kê khai giảm thuế GTGT đầu vào.

Câu 16 

Hỏi:

Tổng doanh thu hàng hoá bán ra có bao gồm doanh thu không kê khai tính thuế không?

Đáp:

Tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra = Doanh thu chịu thuế GTGT + Doanh thu không chịu thuế GTGT + Doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

Câu 17 

Hỏi:

Công ty đã gởi hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên (sử dụng nước dưới đất phục vụ sản xuất) thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-UBND (03/6/2011) đơn giá tính thuế là: 4.000 đồng/m3.

Vào ngày 03/4/2014, tại hội nghị triển khai chính sách thuế mới tại Cục Thuế, tôi được hướng dẫn quyết toán theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND (ngày 15/7/2013) thì đơn giá là: 5.000 đồng/m3. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn điều chỉnh quyết toán thuế tài nguyên năm 2013.

Đáp:

Theo Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp đơn vị chị đã nộp tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2013 nhưng phát hiện sai sót về giá tính thuế tài nguyên thì lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và nộp lại tờ khai quyết toán thuế bổ sung theo mẫu 02/TAIN cho cơ quan thuế.

Câu 18 

Hỏi:

Công ty có nguồn cá thu mua của người dân, vừa có cá do Công ty tự nuôi, khi bán nội địa thì ghi thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Đáp:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, Công ty bán sản phẩm cá mua của người dân và cá tự sản xuất thuộc sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xãở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Câu 19 

Hỏi:

Công ty đang sử dụng hóa đơn XK, theo quy định mới thì phải chuyển sang sử dụng hóa đơn GTGT nhưng loại hóa đơn GTGT của Công đã đặt in trước đây,đã đăng ký phát hành không có tiếng Anh và thiếu nhiều thông tin như hợp đồng, số cost, số sill, ngày tàu chạy…? Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thực hiện tạo điều kiện thuận lợi Công ty.

Đáp:

Đối với các hoá đơn xuất khẩu, trường hợp Công ty đã đặt in và thông báo phát hành trước thời điểm Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa sử dụng hết, nếu có nhu cầu thì vẫn được tiếp tục sử dụng. Đến ngày 01/6/2014 cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp Công ty đã đăng ký trước ngày 01/6/2014 thì phải đăng ký số lượng hóa đơn còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng chậm nhất đến ngày 31/7/2014.

Để thể hiện được nhiều thông tin riêng trên hóa đơn GTGT, Công ty có thể đặt in riêng loại hóa đơn GTGT dành cho hoạt động xuất khẩu (cần đảm bảo quy định về hình thức của hóa đơn GTGT).

Câu 20 

Hỏi:

Thuế suất thuế GTGT như thế nào đối với các sản phẩm từ cá như các loại philê, cá nguyên con, cá cắt khúc, thịt vụn, dè cá, kỳ cá, bong bóng, bao tử?

Đáp:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, đối với các sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, hải sảnthu hồi trong quá trình sơ chế thông thường, chưa chế biến thành sản phẩm khác được Công ty bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

 

Câu 21 

Hỏi:

Trong 03 tháng đầu năm 2014, Công ty tôi đã xuất hóa đơn GTGT bán mặt hàng cám đã xuất hóa đơn và không tính thuế, đã kê khai thuế. Nay theo hướng dẫn của Cục Thuế thì mặt hàng này chịu thuế 5%. Vậy tôi phải điều chỉnh hóa đơn, kê khai lại như thế nào?

Đáp:

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Theo đó, đề nghị Công ty của bạn phối hợp với người mua hàng lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Câu 22

Hỏi:

Cá phi lê không khai thuế áp dụng vào thời điểm nào của năm 2014?

Thuế suất thuế GTGT khi bán các mặt hàng mỡ cá tra, bột xương cá tra, máu cá tra chưa qua sơ chế, nước máu cá đã qua hệ thống xử lý nước thải?

Đáp:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, đối với các sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, hải sảnthu hồi trong quá trình sơ chế thông thường, chưa chế biến thành sản phẩm khác được Công ty bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Thời điểm áp dụng quy định nêu trên là từ ngày 01/01/2014.

Trường hợp sản phẩm thu hồi như mỡ cá, bột xương cá, máu cá, nước máu cá đã được chế biến thành sản phẩm khác thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo mặt hàng đó.

Ví dụ:

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sảnđã chê biến thành thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi thì phải tính thuế GTGT là 5%.

- Sản phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác đã qua chế biến, tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất của sản phẩm khác là 10%.

Câu 23

Hỏi:

Công ty TNHH MTV TM XNK Tân Phát Chợ Mới được chuyển đổi loại hình từ DNTN. Đề nghị Cục Thuế cho biết có thuộc trường hợp đặt in hóa đơn lần đầu theo quy định mới không?

Đáp:

Theo quy định tại Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 về quản lý hóa đơn thì doanh nghiệp chuyển đổi loại hình không thuộc đối tượng in hóa đơn lần đầu phải đăng ký với cơ quan thuế. Công ty cần lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp trên hóa đơn phải thông báo phát hành theo quy định.

Câu 24

Hỏi:

Doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN năm 2011 phát sinh số lỗ là 130 triệu đồng. Sang năm 2012 doanh nghiệp phát sinh lãi là 100 triệu đồng nhưng doanh nghiệp không chuyển số lỗ từ năm 2011 sang, do đó năm 2012 doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN bình thường. Vừa rồi, khi quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp phát sinh lãi là 140 triệu đồng. Vậy xin hỏi doanh nghiệp được chuyển số lỗ 130 triệu của năm 2011 vào năm 2013 không?

Đáp:

Theo nguyên tắc chuyển lỗ khi quyết toán thuế TNDN, nếu DN bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo; thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Do đó, năm 2011 Công ty phát sinh lỗ 130 triệu, năm 2012 phát sinh thu nhập chịu thuế 100 triệu thì Công ty phải chuyển toàn bộ số lỗ 130 triệu của năm 2011 vào thu nhập chịu thuế năm 2012, số lỗ còn lại của năm 2011 là 30 triệu Công ty được chuyển vào các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm 2012.

Do vậy, Công ty được kê khai bổ sung, điều chỉnh kê khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp tính đến thời kỳ điều chỉnh kê khai thuế có phát sinh số thuế TNDN nộp thừa thì Công ty được trừ vào số thuế phát sinh phải nộp hoặc đề nghị hoàn trả.

Câu 25

Hỏi:

1. Công ty nuôi cá tra, thu hoạch đem bán cho DN khác, trước đây cá tra là mặt hàng không chịu thuế nên Công ty không được khấu trừ thuế đầu vào, nay nếu theo quy định mới thì trường hợp bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT, vậy xin hỏi DN A có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho mặt hàng cá tra không?

2. Một số tỉnh hiện nay đã triển khai như sau: Mặt hàng phi lê cá ba sa, cá tra đông lạnh, phế phẩm thu hồi như đầu, da, xương, mỡ, bao tử cá khi bán ra phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT áp dụng thuế suất 5%, Cty chúng tôi đã mua sản phẩm này của họ đều được xuất hóa đơn có thuế suất là 5%. Vậy xin hỏi có được khấu trừ thuế đầu vào hay không?

Đáp:

1. Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT:

- Trường hợp DN trực tiếp nuôi cá tra, thu hoạch bán ra mặt hàng này là sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế, do đó không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Riêng trường hợp Công ty tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

- Trường hợp DN A chỉ thu mua cá của người sản xuất rồi bán ra mặt hàng này thuộc sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động này được khấu trừ.

2. Mặt hàng phi lê cá ba sa, cá tra đông lạnh, phế phẩm thu hồi từ hoạt động sơ chế thông thường cho ra các mặt hàng như đầu, da, xương, mỡ, bao tử cá, máu cá… hiện nay được một số tỉnh hướng dẫn DN khi bán ra phải tính và nộp thuế GTGT theo thuế suất 5%, Công ty đã mua sản phẩm này của họ thì được khấu trừ thuế.

Câu 26

Hỏi:

Xin cho hỏi có phải từ ngày 01/01/2014, tất cả tài sản cố định từ 30 triệu trở lên sẽ không được khấu trừ thuế? 

Trả lời:

Luật thuế GTGT sửa đổi đã bỏ quy định: “thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ”. Điều này không có nghĩa là thuế GTGT của TSCĐ từ 30 triệu trở lên từ ngày 01/01/2014 sẽ không được khấu trừ thuế mà quy định mới là: Vẫn được khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ trong các trường hợp khác, như:

- Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụngcho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành TSCĐ là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng tại các khâu sản xuất, chế biến được khấu trừ.

 

Câu 27

Hỏi:

Chứng từ chuyển khoản qua NH đối với hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng theo quy định mới là như thế nào?

Đáp:

Tại Điều 14, Mục 1, Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định: Được khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn GTGT được thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên thì chỉ áp dụng đối với hóa đơn GTGT, riêng hóa đơn bán hàng không bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu hóa đơn bán hàng thanh toán bằng tiền mặt thì không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Câu 28 

Hỏi:

Doanh nghiệp có vùng nuôi cá, những chi phí phát sinh tại vùng nuôi như: Thuê chiếc xuồng của người dân để chở cá từ vùng này sang vùng kia, có khi thuê xe honda đầu, có khi thuê người dân sửa chữa linh tinh. Như vây, Công ty lập bảng kê mẫu 01 để đưa vào chi phí được không?

Đáp:

Theo quy định tại Khoản 2.4, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

Do đó, chỉ các hàng hóa, dịch vụ nêu trên DN được lập bảng kê thu mua kèm theo chứng từ thanh toán (phiếu chi tiền hoặc biên nhận có ký tên người nhận tiền) nếu người bán hàng, cung ứng dịch vụ không có hóa đơn.

Câu 29 

Hỏi:

Trường hợp các khoản chi của Công ty như nêu trên có giá trị trên 2 triệu thì có khấu trừ thuế TNCN không?

Đáp:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Chương I và Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Chương IV, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính: Công ty trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân thuê sửa chữa chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kếtgửi tổ chức trả thu nhập đểtạm thời chưa khấu trừ thuế.Cá nhân làm cam kết chịu trách nhiệm về bản cam kết, nếu phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Câu 30

Hỏi:

Theo công văn 178/CT-TTHT ngày 12/02/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang đã hướng dẫn 01 DN trong tỉnh về mặt hàng củi trấu (trấu ép thành viên) thuộc mặt hàng không khai thuế GTGT. Tại hội nghị này đã hướng dẫn mặt hàng này áp dụng thuế suất 5%. Xin hỏi thuế suất 5% này áp dụng vào thời gian nào?

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn rõ vấn đề này về thời gian áp dụng thuế suất 5% và các hóa đơn đã xuất, đã khai không tính thuế thì nay có phải điều chỉnh không?

Đáp:

Đối với thuế suất thuế GTGT mặt hàng củi trấu (trấu đã ép thành dạng viên, thanh, khối…) chưa được chế biến thành sản phẩm khác, trước đây đã có hướng dẫn của Tổng cục Thuế (tại văn bản số 4472/TCT-CS ngày 05/11/2010) xác định: “Mặt hàng trấu ép là sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế, chưa được chế biến thành sản phẩm khác. Nếu sản phẩm này do tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Mặt hàng trấu ép bán ra ở khâu kinh doanh thương mại thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.”

Nay theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, đối với các sản phẩm trồng trọtthu hồi trong quá trình sơ chế thông thường, chưa chế biến thành sản phẩm khác được Công ty bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Do đó, mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, thời điểm áp dụng quy định này từ ngày 01/01/2014. Cục Thuế đã hướng dẫn doanh nghiệp không tính thuế GTGT mặt hàng này.

Tuy nhiên, giữa các tỉnh đã có sự chưa thống nhất nhau về mặt hàng này, một số tỉnh triển khai không tính thuế, một số tỉnh triển khai tính thuế 5%. Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế có hướng dẫn để các tỉnh áp dụng thống nhất. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên, từ ngày 31/3/2014, Cục Thuế đã hướng dẫn DN tính thuế mặt hàng này là 5%.

Trường hợp các DN đã áp dụng mức thuế khác hoặc không tính thuế mặt hàng này thì không điều chỉnh và chờ có hướng dẫn của Tổng cục Thuế để thực hiện thống nhất.

 

 

Câu 31 Cty CP XNK Nông sản Thực phẩm AG

Hỏi:

Các mặt hàng cá tra, thủy sản chỉ qua sơ chế thông thường cắt phi-lê thuộc nhóm thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến chịu thuế suất 5% hay nhóm sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế biến không phải tính thuế GTGT?

Từ ngày 01/01/2014 Công ty đã xuất hóa đơn có thuế 5%. Nay có phải điều chỉnh kê khai thuế hay không?

Đáp:

Theo quy định tại điểm 7, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì mặt hàng cá tra xẻ thịt, cắt phi-lê thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế xuất 5%.

Thực phẩm tươi sống còn được giải thích: “Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.”

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xãở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT”.

Như vậy, chỉ nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngsẽ không tính thuế; riêng nhóm Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khácvẫn tính thuế 5%.

Mặt hàng cá tra cắt phi-lê vừa thuộc nhóm thực phẩm tươi sống vừa thuộc nhóm sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế biến. Thời gian qua, việc triển khai áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng này giữa các tỉnh đã có sự chưa thống nhất nhau, một số tỉnh triển khai không tính thuế, một số tỉnh triển khai tính thuế 5%. Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế có hướng dẫn để các tỉnh áp dụng thống nhất.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên, từ ngày 31/3/2014, Cục Thuế đã hướng dẫn DN không tính thuế mặt hàng này.

Trường hợp các DN đã tính thuế 5% hoặc không tính thuế mặt hàng này thì không điều chỉnh và chờ có hướng dẫn của Tổng cục Thuế để thực hiện thống nhất. Các DN, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn đầu vào có thuế 5%.

Câu 32

Hỏi:

Công ty chúng tôi khấu trừ thuế TNCN của người lao động có vướng mắc như sau: Theo quy định thì mẫu cam kết của cá nhân (mẫu số 23/CK-TNCN) thì được khai từ khi được cấp mã số thuế, nếu trong năm 2013 cá nhân chưa có MST, khi quyết toán năm 2013 có được áp dụng cho cả năm không? Hay chỉ được tính kể từ khi cam kết?

Đáp:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về thuế TNCN, trường hợp Công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (mẫu 23/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập (cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm cam kết) Công ty không khấu trừ thuế. Do đó khoảng thời gian mà Công ty chưa nhận được Bản cam kết thì Công ty vẫn phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN của cá nhân đó.

Câu 33

Hỏi:

Xí nghiệp là Chi nhánh của Công ty ở TP HCM. Xin hỏi khi XN mua hàng nông sản rồi chuyển về Công ty mẹ thì không phải xuất hóa đơn, vậy các chi phí liên quan như vận chuyển thu mua, bảo quản… thì hạch toán như thế nào?

Đáp:

Theo quy định tại Thông tư số 156/2013 ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, trường hợp Chi nhánh là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh thu mua và chế biến gạo tại địa bàn tỉnh An Giang, sau đó điều chuyển gạo về trụ sở chính, Chi nhánh phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để xuất hàng cho trụ sở chính.

Trường hợp khi điều chuyển hàng hóa về trụ sở chính có phát sinh các chi phí liên quan thì Chi nhánh hạch toán riêng, cuối tháng tập hợp các khoản chi phí phát sinh và chuyển kết quả này về trụ sở chính để hạch toán, Xí nghiệp không phải xuất hóa đơn GTGT đối với các khoản chi phí này.

Câu 34

Hỏi:

Trường hợp các hóa đơn đặc thù như điện, nước, bưu chính, viễn thông được thiết kế theo mẫu A5 nên kích thước nhỏ, nếu ghi đầy đủ tên đơn vị, địa chỉ thì không đủ chỗ trên giấy, buộc người lập phải viết tắt, vậy thì có được xem là hợp lệ không?

VD: Tên đơn vị:Công ty Điện lực An Giang – Điện lực Long Xuyên 

Nhưng hóa đơn đặc thù không thể viết đầy đủ nên viết tắt là Điện lực Long Xuyên được không?

Đáp:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hóa đơn thì Công ty không được viết tắt tên đơn vị mà cần thu nhỏ cở chữ để bố trí phù hợp trên khổ giấy A5, có thể thể hiện tên đầy đủ thành 02 dòng.

Câu 35

Hỏi:

Theo Thông tư 219/2013 về thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Trường hợp CSKD phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi CQT công bố QĐ kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở NNT. 

Vậy nếu trong kỳ khai thuế GTGT tháng 3/2014, Công ty phát hiện 1 hóa đơn đầu vào còn sót của tháng 01/2014 thì có được kê khai hóa đơn đó trên Tờ khai thuế và Bảng kê mua vào (PL01-2/GTGT) của tháng 3 không? Hay là phải làm điều chỉnh, bổ sung lại tờ khai thuế của tháng 01/2014. 

Trường hợp điều chỉnh lại tờ khai thuế của tháng 01 thì có phải điều chỉnh lại số thuế đầu vào được khấu trừ của tờ khai tháng 02 để số thuế GTGT khấu trừ được liên tục hay không?

Đáp:

Trường hợp trong kỳ khai thuế tháng 3/2014, Công ty phát hiện hóa đơn đầu vào tháng 01/2014 còn thiếu trên tờ khai, thì thủ tục điều chỉnh như sau:

- Trường hợp Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế tháng 03/2014.

Hồ sơ Công ty nộp cho cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ của kỳ tình thuế tháng 01/2014;

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

 

 

Câu 36
Hỏi:

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo Điều 5 thông tư 219/2013. Khi lập hồ sơ khai thuế GTGT thì Công ty kê khai hóa đơn thuộc đối tượng tại khoản 5 điều 5 vào mục “5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” của bảng kê mẫu số: 01-1/GTGT (bán ra), mẫu số: 01-2/GTGT (mua vào).

Ngoài ra, những đối tượng khác thuộc điều 5 của Thông tư này thì có kê khai vào mục này như đối tượng tại khoản 5 điều 5 nêu trên không?

Trả lời:

Những đối tượng khác thuộc điều 5 của Thông tư này thì vẫn phải khai vào mục “5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”.

Câu 37

Hỏi:

Theo quy định mới về hóa đơn quy định loại hóa đơn xuất khẩu không còn sử dụng kể từ ngày 01/3/2014. Vậy Công ty hiện đang tồn nhiều cuốn hóa đơn xuất khẩu chưa sử dụng, Công ty sẽ phải xử lý như thế nào?

Đáp:

Căn cứ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị đính số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành từ 01/3/2014 đã bãi bỏ loại hóa đơn xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu được sử dụng hóa đơn GTGT.

Đề nghị Công ty tạm thời sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu, việc tiếp tục sử dụng số đã in hiện đang còn tồn nhiều hay vấn đề hủy bỏ như thế nào sẽ được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư sẽ ban hành tới đây.

Câu 38

Hỏi:

Đề nghị hướng dẫn cách áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chánh theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 và Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

Các mức xử phạt tiền nêu trong các quy định nêu trên tính theo từng vụ việc phát sinh hay tính theo số lỗi vi phạm trong một vụ việc.

Đáp:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần; Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; Trường hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Câu 39 

Hỏi:

Xin hỏi về thuế suất mặt hàng cám, trấu củi, trấu viên là bao nhiêu ?

Đáp: 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp bán mặt hàng cám, trấu củi, trấu viên (củi trấu) thuộc nhóm áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% không phân biết bán cho đối tượng nào.

Câu 40 

Hỏi:

Trước đây mặt hàng nhập khẩu như bắp không có thuế GTGT nhập khẩu nhưng từ tháng 01/2014 mặt hàng bắp đã có thuế GTGT nhập khẩu, vậy khi DN bán mặt hàng bắp có phải nộp thuế GTGT đầu ra hay không? đơn vị bán là đơn vị sản xuất thức ăn gia súc (Cty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang) 

Đáp: 

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, đối với các sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác được Công ty bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Do đó DN bán mặt hàng bắp cho DN, HTX khác không phải tính thuế GTGT, thuế GTGT nhập khẩu được khấu trừ thuế đầu vào.

Câu 41 

Hỏi:

1/ Thuế suất đối với hoạt động gia công cá phi lê là bao nhiêu? 

2/ Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản gần đây thì DN bán các mặt hàng không phải tính thuế GTGT chỉ áp dụng đối với DN mua áp dụng phương pháp khấu trừ. Vậy làm sao DN bán nhận biết DN mua nộp thuế theo phương pháp nào?

3/ Con cá trước khi phi lê không chịu thuế hay sau khi phi lê không chịu thuế? nếu chịu thuế thì thuế suất là bao nhiêu?

Đáp:

1/ Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chưa chế biến thành sản phẩm khác được Công ty bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Do đó, chỉ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chưa chế biến thành sản phẩm khác được bán ở khâu kinh doanh thương mại không phải tính thuế GTGT, hoạt động gia công vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất của mặt hàng này là 5%.

2/ Theo quy định tại văn bản pháp quy (Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Theo đó, DN không cần biết DN mua thuộc diện nộp thuế theo phương pháp gì mà cần quan tâm nếu người mua là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khácthì phải tính thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp muốn xem thông tin đăng ký của NNT, Công ty có thể tra cứu trang thông tin điện tử của ngành thuế tại chuyên mục “Tra cứu thông tin người nộp thuế”.

3/ Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, cá phi lê được xác định là sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, khi Công ty bán mặt hàng này cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động này được khấu trừ.

 

 

Câu 42

Hỏi:

Tại Khoản 01 – Điều 12 – Thông tư 64/2013/TT-BTC qui định hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuếkhông cấp hoá đơn.

Tại Khoản 25 – Điều 04 – Thông tư số 219/2013/TT-BTC qui định hộ, cá nhân không kinh doanh có mức doanh hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo những qui định nêu trên, doanh nghiệp có vướng mắc như sau: Khi DN mua hàng hoá dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh thì trên cơ sở nào để DN xác định được là hộ, cá nhân không kinh doanh có mức doanh hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống để DN không yêu cầu họ đi mua hoá đơn lẻ để làm chứng từ thanh toán.

Đáp:

Căn cứ chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNBCN, hóa đơn, chứng từ hiện hành đã quy định thì:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê bất động sản thuộc đối tượng kinh doanh được cơ quan quản lý thuế trực tiếp tại địa phương quản lý thuế theo phương pháp khoán (theo Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có doanh thu của một hoặc nhiều bất động sản cho thuê mà tổng doanh thu tính theo năm bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo qui định của pháp luật về thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp khoán.

Hộ gia đình, cá nhân nộp thuế khoán được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng, cung cấp cho bên đi thuê bất động sản.

- Trường hợp cá nhân không kinh doanh ký hợp đồng với Công ty để cho thuê mặt bằng lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông, nếu doanh thu cho thuê thấp (doanh thu làm căn cứ xác định là tổng doanh thu của tất cả các hợp đồng mà cá nhân cho thuê) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (theo quy định tại khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) thì về nguyên tắc cá nhân không phải lập hóa đơn. Công ty được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ kèm theo chứng từ chi trả tiền có ký nhận của người cho thuê để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

Trường hợp Công ty và cá nhân cho thuê mặt bằng có ký hợp đồng với thỏa thuận cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ cơ quan thuế để cấp hóa đơn lẻ, khi cá nhân có yêu cầu thì cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ và cá nhân cho thuê phải kê khai nộp thuế theo quy định.

- Trường hợp Công ty chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động thực hiện các dịch vụ, đây là khoản tiền công, tiền thù lao, nếu số tiền chi trả từ hai triệu đồng trở lên thì đơn vị phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân. Đồng thời đơn vị phải xuất biên lai khấu trừ thuế TNCN cho người lao động.

Câu 43 

Hỏi:

Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và đảm bảo kinh phí. Năm 2013 đon vị tôi có phát sinh hoạt động thu tiền mà Công ty đòi phải có hóa đơn. Đơn vị có được đề nghị Cục Thuế cấp hoá đơn GTGT để cung cấp cho người mua không hay là phải mua hoá đơn lẻ?

Đáp:

Hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp cũng phải khai thuế, nộp thuế như hoạt động kinh doanh của DN.

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT thì đơn vị được tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ nếu chấp hành chế độ kế toán, chứng từ hoá đơn mà không phụ thuộc điều kiện có doanh thu từ hoạt động chịu thuế GTGT phải đạt trên 1 tỷ đồng/năm.

Về thủ tục, đơn vị đang hoạt động phải thực hiện việc đăng ký với cơ quan thuế địa phương (Mẫu số 06).

Câu 44 

Hỏi:

Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Chi nhánh là cơ sở sản xuất trực thuộc ở khác tỉnh với Côn ty khi chuyển hàng về Công ty phải xuất hóa đơn và khai thuế GTGT, nhưng theo quy định mới thì hàng nông sản xuất về Công ty mẹ không phải khai thuế. Vậy xin hỏi chúng tôi phải thực hiện vấn đề này như thế nào?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn:

Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có Chi nhánh sản xuất trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì:

- Nếu Chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

- Nếu Chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có Chi nhánh. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Trường hợp, mặt hàng mà Chi nhánh sản xuất là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thuộc diện không phải tính thuế trên khâu thương mại thì khi chuyển hàng hóa về Công ty, Chi nhánh không sử dụng hóa đơn GTGT mà được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để điều chuyển hàng hóa. Công ty và Chi nhánh không phải tạm nộp thuế GTGT đối với mặt hàng này tại địa phương nơi sản xuất.

Câu 45 

Hỏi:

Tại Điều 7 của Thông tư số 219/2013 qui định về giá tính thuế như sau:

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

- Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ)là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Theo những qui định nêu trên, doanh nghiệp có một số vướng mắc như sau:

1. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào đã khấu trừ thuế hoá đơn đầu vào, sau đó xuất tiêu dùng nội bộ thì được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ thêm môt lần nữa, như vậy là đã khấu trừ thuế hai lần. Việc khấu trừ thuế hai lần trong trường hợp nêu tại khoàn 3 có bị xử phạt hay không.

2. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại nêu tại khoản 5 thì phải kê khai, tính nộp thuế theo khoản 3 (hàng hoá, dịch vụ biếu, tặng, cho) hay khoản 4 (hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ).

Đáp:

Theo quy định về thuế GTGT mà DN đã trích dẫn nêu trên, nội dung đã được hướng dẫn rõ:

- Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của DN khi mua vào đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng, sau đó xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóathì DN phải xuất hóa đơn để kê khai thuế; đồng thời được trừ thuế đầu vào tương ứng, từ đó số thuế GTGT phát sinh là khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ.

- Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, DN dùng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Câu 46 

Hỏi:

1/ DN có doanh thu năm 2013 trên 20 tỷ đồng, xin hỏi kể từ tháng 01/2014 DN áp dụng kê khai theo tháng có đúng không ? 

2/ Hóa đơn GTGT theo mẫu mới chỉ có người bán và người mua ký tên, nếu DN ủy quyền cho cấp dưới bán hàng ký tên và đóng dấu phía trên góc trái hóa đơn, còn nếu chủ DN muốn trực tiếp ký hóa đơn thì ký và đóng dấu trực tiếp lên chữ ký có đúng không? 

Đáp: 

1/ Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, việc khai thuế theo quý hay theo tháng được thực hiện trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Theo đó, trường hợp Công ty mới hoạt động giữa năm 2013 đã áp dụng khai thuế theo tháng thì cả thời kỳ năm 2013 và năm 2014 Công ty thuộc diện khai thuế theo tháng, nếu doanh thu của năm 2014 trên 20 tỷ à Từ tháng 01/2015 Công ty khai thuế theo tháng và ổn định cho 3 năm (năm 2015, năm 2016 và năm 2017).

2/ Tại Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC có hướng dẫn về cách lập hóa đơn ở tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”. Trường hợp chủ DN không ủy quyền cho người bán hàng thì trực tiếp ký tên, đóng dấu vào hóa đơn.

Câu 47

Hỏi: 

1/ Cty mẹ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có đơn vị trực thuộc, có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng, kê khai thuế GTGT ngoài tỉnh, vậy hỏi đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?

2/ Cty mua mặt hàng gạo trực tiếp từ nông dân, sau đó Cty bán ra, vậy hỏi thuế GTGT liên quan có được khấu trừ đầu vào không?

Đáp:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, trường hợp Cty mẹ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mà không phụ thuộc doanh số hoạt động.

2/ Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, mặt hàng gạo của người nông dân tự sản xuất, bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Cty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo (chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường) rồi bán lại cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải tính thuế GTGT; thuế GTGT đầu vào liên quan hoạt động mua bán này được khấu trừ.

Câu 48

Hỏi:

Theo Cục Thuế triển khai thì hóa đơn mua hàng có giá trị trên 20 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy xin hỏi Công ty thuê nhà của hộ gia đình trên 20 triệu đồng/năm và được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng nhưng hộ gia đình không có số tài khoản ngân hàng buộc Công ty phải trả tiền mặt và hộ gia đình đã nộp thuế đầy đủ, Công ty có được tính vào chi phí không?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì chỉ được tính vào chi phí đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Câu 49

Hỏi:

Tôi có vướng mắc nhờ quý cơ quan giải đáp về việc khấu trừ thuế GTGT:

Trường hợp 02 DN có quan hệ mua bán và thực hiện thanh toán tiền hàng theo hình thức cấn trừ công nợ thì có được khấu trừ thuế GTGT?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, phương thức thanh toán cấn trừ công nợ cũng được xem là một trong những hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nếu đảm bảo các điều kiện như việc bù trừ này đã được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng mua bán; hai bên có biên bản đối chiếu cụ thể về số công nợ; số tiền còn lại sau khi cấn trừ được thanh toán qua ngân hàng.

Thuế khác