• Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế

  Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế

  Cục thuế Đồng Nai Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế:

  1. Thay đổi tài khoản ngân hàng không cần phải thông báo đến cơ quan thuế

  2. Bản scan hóa đơn thương mại không được coi là hóa đơn điện tử:

 • Thuế GTGT và hóa đơn

  Thuế GTGT và hóa đơn

  Tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, khác với Luật thuế GTGT. Như vậy Doanh nghiệp áp dụng theo quy định nào cho đúng?

 • Thuế Giá trị gia tăng

  Thuế Giá trị gia tăng

  Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết một số điều về Luật thuế giá trị gia tăng thì những người sau phải nộp thuế giá trị gia tăng: