Thông báo 312/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên áp dụng cho năm 2020 gồm 02 quyển:

- Quyển I: Gồm 04 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và kế toán viên.

- Quyển II: Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.

Nội dung từng chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Chuyên đề 3: Thuế và quản lý thuế nâng cao

Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Chuyên đề 5: Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Chuyên đề 6: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

Chuyên đề 7: Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin tức khác