Ngày 25 tháng 4 năm 2023 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 5997/CTDON- KK&KTT V/v chuẩn hóa mã số thuế cá nhân, nội dung chi tiết như sau: 

 Ảnh minh họa chuẩn hóa mã số thuế cá nhân

Kính gửi: - Các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Để thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án 06); Đồng thời, nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), Cục Thuế tỉnh Đồng Nai triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng MST cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm MST là: các MST của cá nhân có quốc tịch Việt Nam; cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, cá nhân là người phụ thuộc theo quy định; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác thuộc ngân sách; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 sổ để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Việc thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân được triển khai theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 30/4/2023) tập trung triển khai rà soát dữ liệu đăng ký thuế của MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/5 - 30/6/2023) tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1. Giai đoạn 3 (từ ngày 1/7 - 31/12/2023) sử dụng mã định danh làm MST khi thông tư sửa đổi Thông tư số 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực; tiếp tục rà soát MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.

Cục Thuế tỉnh khuyến khích NNT là cá nhân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế của mình chính xác, tạo thuận lợi cho việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của ngành Thuế được nhanh chóng, thuận lợi, đạt kết quả cao. Để NNT thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế được thuận tiện, nhanh chóng, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn NNT là cá nhân có thể chọn cách thức kê khai theo phương thức điện tử. Cụ thể:

1. NNT đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia, vào mục tìm kiếm thủ tục hành chính và mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”. NNT tích chọn nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin.

2. NNT đăng nhập qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì NNT truy cập tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn chọn tab “Cá nhân” đăng nhập và nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp. Sau khi đăng nhập thành công, tích chọn Đăng ký thuế/Thay đổi thông tin. Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin giấy tờ và ngày cấp theo căn cước công dân mới nhất (12 số). NNT tiếp tục tích chọn “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống hiển thị thông tin chính xác của NNT từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp NNT thay đổi thông tin người phụ thuộc thì sau khi đăng nhập thành công, tích chọn Đăng ký thuế Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT\chọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công. Tại màn hình nhập từ khai, NNT lựa chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”, cập nhật đầy đủ thông tin người phụ thuộc. Lưu ý cập nhật đầy đủ 3 trường thông tin họ và tên, ngày sinh, giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số căn cước công dân mới nhất). Sau khi kê khai các trường thông tin, NNT chọn “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để hoàn thành gửi Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ sơ đính kèm.

3. NNT đã cài ứng dụng “eTax Mobile” trên điện thoại di động và đã đăng ký tài khoản thành công thì NNT có thể sử dụng chức năng “Thay đổi thông tin”. Tại đây, NNT lựa chọn “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chính xác của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. NNT có thể cập nhật thông tin của mình.

4. NNT là cá nhân làm công ăn lương có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc kê khai thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế. Để hỗ trợ cơ quan chi trả, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ chức năng Tra cứu danh sách người lao động, người phụ thuộc cần rà soát thông tin đăng ký thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn

5. NNT sử dụng đất phi nông nghiệp, Chi cục thuế sẽ phối hợp với UBND phường, xã để hướng dẫn NNT cần rà soát thông tin đăng ký thuế thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

6. NNT là hộ kinh doanh, Chi cục thuế quản lý thuế hộ kinh doanh hướng dẫn NNT thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người đại diện hộ kinh doanh.

7. NNT có phát sinh thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế cần rà soát thông tin đăng ký thuế, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành thực hiện tra cứu thông tin đăng ký thuế của NNT cá nhân để rà soát, đối chiếu với thông tin trên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn NNT thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trên đây là nội dung triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trong toàn tỉnh quan tâm và phối hợp thực hiện./.

Công văn số 5997/CTDON- KK+KTT V/v chuẩn hóa mã số thuế cá nhân.

Tin tức khác