1. Mục tiêu, lợi ích của việc thành lập Chi cục Thuế khu vực:

Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, với mục tiêu từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý thuế, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đang tích cực đẩy mạnh công tác triển khai hợp nhất 08 Chi cục thuế hiện tại để thành lập 04 Chi cục thuế khu vực.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1684/QĐ-BTC ngày 28-8-2019 thành lập Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Hợp nhất Chi cục Thuế Thành phố Long Khánh và Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ thành “Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ”; Địa điểm đặt trụ sở chính tại TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Định Quán và Chi cục Thuế huyện Tân Phú thành “Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú”; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Long Thành và Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch thành “Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch”; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Trảng Bom và Chi cục Thuế huyện Thống Nhất thành “Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất”; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

2. Tiến độ thực hiện kế hoạch, nâng cấp hệ thống:

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đang từng bước triển khai kế hoạch hợp nhất các Chi cục Thuế hiện tại để thành lập các Chi cục Thuế khu vực theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Trong thời gian nâng cấp hệ thống đáp ứng nhu cầu triển khai, kể từ thời điểm 17g ngày 4-10-2019 đến 8g ngày 7-10-2019, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và các Chi cục Thuế trực thuộc tạm thời không tiếp nhận hồ sơ thuế của người nộp thuế (NNT) trên tất cả các hệ thống: iHTKK, Nộp thuế điện tử, Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử eTax, Hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân (tncnonline.com.vn). Trong thời gian tạm ngừng hệ thống, NNT không bị xử phạt về việc nộp các loại hồ sơ, báo cáo chậm theo quy định về chậm nộp.

Kể từ 8g ngày 7-10-2019, Ngành Thuế Đồng Nai sẽ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới. Việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và điều hành các nghiệp vụ quản lý thuế tại các địa phương khi thành lập Chi cục Thuế khu vực sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của NNT. Bên cạnh đó, tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở Chi cục Thuế khu vực sẽ được bố trí Bộ phận “một cửa” để đảm bảo công tác phục vụ NNT không bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để NNT thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

3. Những vấn đề về Chi cục Thuế khu vực và các công tác quản lý thuế chính  NNT cần quan tâm:

3.1. Về cơ quan thuế quản lý khi thành lập Chi cục Thuế khu vực:

Chi cục Thuế khu vực được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai hoặc nhiều Chi cục Thuế (Chi cục Thuế được hợp nhất) sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện quản lý thuế đối với toàn bộ NNT trên địa bàn địa phương cấp huyện của các Chi cục Thuế được hợp nhất trước đây.

Ví dụ: NNT thuộc Chi cục Thuế huyện Long Thành quản lý trước đây, sẽ được tiếp nhận và thực hiện quản lý thuế bởi Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch kể từ ngày 7-10-2019; tương tự đối với NNT thuộc Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch quản lý.

3.2. Các giai đoạn triển khai nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế (HTKK, eTax,...) đáp ứng nhu cầu thành lập Chi cục Thuế khu vực:

Giai đoạn 1 (thực hiện đến hết năm 2019): Giữ nguyên hạ tầng kỹ thuật và hệ thống các ứng dụng công nghệ thông tin như hiện tại. Theo đó, tên cơ quan thuế trên hệ thống ứng dụng được cập nhật như sau:

+ Tên Chi cục Thuế được hợp nhất được đổi thành tên mới theo cấu trúc: Tên địa bàn cấp huyện nơi Chi cục Thuế được hợp nhất đóng trụ sở + Tên Chi cục Thuế khu vực theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ví dụ: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Định Quán và Chi cục Thuế huyện Tân Phú, thành “Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú”, thì tên cơ quan thuế trên hệ thống các ứng dụng (HTKK, eTax,...) được cập nhật như sau:

STT

Tên cơ quan thuế trước hợp nhất

Tên cơ quan thuế sau hợp nhất

1

Chi cục Thuế huyện Định Quán

Huyện Định Quán - Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú

2

Chi cục Thuế huyện Tân Phú

Huyện Tân Phú - Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú

Giai đoạn 2 (thực hiện từ năm 2020): Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý thuế đối với Chi cục Thuế khu vực. Cục Thuế Đồng Nai sẽ thông báo đến NNT được biết và thực hiện.

3.3. Về việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN):

NNT thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Thuế khu vực, khi nộp tiền vào NSNN thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17-6-2016 của Bộ Tài chính, và cần lưu ý một số nội dung như sau:

- Khi NNT lập chứng từ nộp tiền vào NSNN cần ghi rõ các thông tin như sau:

Thông tin cơ quan quản lý thu: thực hiện chọn/ghi thông tin cơ quan quản lý thu là Tên địa bàn huyện nơi NNT phát sinh khoản nộp NSNN – Tên Chi cục Thuế khu vực.

Ví dụ: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Long Thành và Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch, thành “Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch”, thì NNT được chọn/ghi thông tin cơ quan quản lý thu như sau:

STT

Tên cơ quan quản lý thu (trước hợp nhất)

Tên cơ quan quản lý thu
(sau hợp nhất)

1

Chi cục Thuế huyện Long Thành

Huyện Long Thành - Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

2

Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch - Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: NNT thực hiện chọn/ghi thông tin tên Kho bạc Nhà nước tương ứng với địa bàn cấp huyện nơi NNT phát sinh khoản phải nộp NSNN.

- Khi NNT nộp các bảng kê phân bổ số thuế phải nộp, tờ khai vãng lai phải nộp, tờ khai nộp thuế theo từng lần phát sinh sẽ được cơ quan thuế hướng dẫn thông tin tên cơ quan quản lý thu và tên kho bạc hạch toán khoản thu tương ứng địa bàn cấp huyện để thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN theo quy định.

3.4. Về các công tác quản lý thuế khác:

- Việc triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực của Ngành Thuế Đồng Nai không làm ảnh hưởng đến hoạt động của NNT trên địa bàn toàn tỉnhKể từ thời điểm Ngành Thuế Đồng Nai hoạt động theo hệ thống mới (ngày 7-10-2019), NNT đang hoạt động trên địa bàn cấp huyện nơi thành lập các Chi cục Thuế khu vực vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch với cơ quan thuế, nộp hồ sơ thuế và thực hiện các thủ tục hành chính thuế tại Bộ phận “một cửa” ở các Chi cục Thuế được hợp nhất như trước đây.

- Đối với NNT do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp quản lý có thay đổi địa chỉ trụ sở từ huyện này sang huyện khác trong cùng Chi cục Thuế khu vực, thì NNT thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp NNT có vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị NNT liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo những nội dung chính trong công tác triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực để NNT được biết và phối hợp thực hiện.

Nguồn tin: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tin tức khác