Để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19, ngày 08 tháng 4 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh được gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.

Trong tháng 12 này, DN lưu ý về thời hạn nộp đối với các loại thuế đã được gia hạn như sau:

        1.  Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng; số thuế phải nộp được gia hạn 05 tháng, cụ thể như sau:

        + Kỳ tính thuế GTGT tháng 3 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

        + Kỳ tính thuế GTGT tháng 4 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

        + Kỳ tính thuế GTGT tháng 5 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

        + Kỳ tính thuế GTGT tháng 6 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

- Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý; số thuế phải nộp được gia hạn 05 tháng, cụ thể như sau:

        + Kỳ tính thuế GTGT quý I năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

        + Kỳ tính thuế GTGT quý II năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

        2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

        Thuế TNDN được gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau:

        + Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 8 năm 2020.

        + Số thuế TNDN tạm nộp quý I năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

        + Số thuế TNDN tạm nộp quý II năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

        3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

        Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

        4. Đối với tiền thuê đất

        Thời hạn nộp chậm nhất ngày 31 tháng 10 năm 2020./.

Tin tức khác