Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật về thuế; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế đang còn hiệu lực thi hành sau đây: 

 

tv.png

File Word Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017

 

 

STT

Nội dung

Loại văn bản

Số hiệu

Ngày hiệu lực/ hợp nhất

01

Đăng ký thuế

Luật

78/2006/QH11

01/07/2007

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

Thông tư

95/2016/TT-BTC

12/08/2016

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

02

Kê khai thuế

Luật

78/2006/QH11

01/07/2007

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

Thông tư

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

28/04/2016

03

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

15/12/2013

Thông tư

166/2013/TT-BTC

01/01/2014

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

04

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12

01/01/2009

31/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

209/2013/NĐ-CP

01/01/2014

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Thông tư

219/2013/TT-BTC

01/01/2014

141/2013/TT-BTC

30/11/2013

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

193/2015/TT-BTC

10/01/2016

26/2015/TT-BTC

01/01/2015

99/2016/TT-BTC

13/08/2016

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

173/2016/TT-BTC

15/12/2016

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

17/06/2015

01/VBHN-VPQH

28/04/2016

05

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12

01/01/2009

26/2012/QH13

01/07/2013

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

01/07/2013

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

20/2010/TT-BTC

22/03/2010

111/2013/TT-BTC

01/10/2013

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

Văn bản hợp nhất

04/VBHN-BTC

05/02/2015

15/VBHN-VPQH

11/12/2014

06

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12

01/01/2009

32/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

15/02/2014

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

150/2010/TT-BTC

11/11/2010

78/2014/TT-BTC

02/08/2014

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

96/2015/TT-BTC

06/08/2015

Văn bản hợp nhất

26/VBHN-BTC

14/09/2015

04/VBHN-VPQH

11/07/2013

07

Thuế thiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

01/04/2009

71/2014/QH13

01/01/2015

70/2014/QH13

01/01/2016

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

01/01/2016

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Thông tư

195/2015/TT-BTC

01/01/2016

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

Văn bản hợp nhất

02/VBHN-VPQH

28/04/2016

08

Thuế xuất nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

01/09/2016

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Thông tư

38/2015/TT-BTC

01/04/2015

09

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

01/07/2010

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

01/07/2010

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư 

 

 

152/2015/TT-BTC

20/11/2015

174/2016/TT-BTC

12/12/2016

12/2016/TT-BTC

01/07/2016

 Văn bản hợp nhất

 

18/VBHN-VPQH

11/12/2014

10/VBHN-BTC

26/05/2015

10

Thuế bảo vệ môi trường

 Luật

57/2010/QH12

01/01/2012

 Nghị định

 

67/2011/NĐ-CP

01/01/2012

69/2012/NĐ-CP

15/11/2012

 Thông tư

 

 

152/2011/TT-BTC

01/01/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

Văn bản hợp nhất 

10/VBHN-BTC

26/05/2015

11

Thuế sử dụng đất

 Luật

 

23-L/CTN

01/01/1994

48/2010/QH12

01/01/2012

 Nghị định

 

 

74-CP

01/01/1994

73-CP

25/10/1993

53/2011/NĐ-CP

01/01/2012

 Thông tư

 

 

 

 

89-TC/TCT

01/01/1994

92/TTLB

10/11/1993

03/1997/TC-TCT

01/01/1997

117/1999/TT-BTC

01/01/2000

153/2011/TT-BTC

01/01/2012

Văn bản khác