• Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN đối với hộ và cá nhân kinh doanh

  Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN đối với hộ và cá nhân kinh doanh

   Ngày 01/6/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, kể từ 01/8/2021 việc khai và nộp thuế với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ theo quy định mới.

 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

  Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

  Ngày 03/12/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế (bao gồm đăng ký thuế lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức)...

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ

  Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ

  - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

  Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn

  - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, chảy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chúng mình việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giặm nhẹ.
  - Phạt cảnh cáo đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.
  - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai báo mất, cháy, hàng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định, trừ trường hợp quy định...

 • Nghị định số 122/2020/NĐ-CP (Về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, CN...)

  Nghị định số 122/2020/NĐ-CP (Về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, CN...)

  Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 15/10/2020)

 • Miễn lệ phí môn bài 1 - 3 năm đầu với DN thành lập mới hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  Miễn lệ phí môn bài 1 - 3 năm đầu với DN thành lập mới hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  - Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

  + Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

  + Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra sản xuất, kinh doanh...

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

 • MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018

  MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018

  Để giúp các Hội viên tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho kỳ kê khai, nộp thuế năm 2018. Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai cung cấp bộ tài liệu tham khảo gồm các nội dung như sau:

 • Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

  Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

  Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo nội dung TT thì DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu sẽ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Chỉ cần thực hiện các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật thuế. Và thực hiện các nội dung khác như lao động tiền lương, các khoản nộp theo lương..., lập các báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho mục địch quản lý doanh nghiệp.

 • NGHỊ ĐỊNH 119/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  NGHỊ ĐỊNH 119/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định;

  Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

 • Tổng hợp văn bản hợp nhất các thông tư về thuế đến tháng 6/2018

  Tổng hợp văn bản hợp nhất các thông tư về thuế đến tháng 6/2018

  Nhằm giúp thuận lợi và nhanh chóng, chính xác hơn trong việc tra cứu/vận dụng văn bản hướng dẫn các Luật về thuế, Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai gởi đến Hội viên hệ thống các văn bản hợp nhất mới nhất, đã được Bộ Tài chính hợp nhất và ban hành, đang có hiệu lực áp dụng trong năm 2018.

  [Văn bản hợp nhất là tập hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung từ các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành trước đó nhằm góp phần bảo đảm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trở nên đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành...]