Danh sách các văn bản hợp nhất về thuế

Số 11/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Được hợp nhất từ 04 Thông tư:

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015;

- Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Ngày 09 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

Số 12/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC 2018 về Hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Được hợp nhất từ 02 Thông tư:

- Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012;

- Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017

Ngày 09 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

Số 13/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Được hợp nhất từ 02 Thông tư:

- Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016;

- Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Ngày 09 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

Số 14/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn

thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Được hợp nhất từ 08 Thông tư:

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014;

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015;

- Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016;

- Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016;

- Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017.

Ngày 09 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

Số 15/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Được hợp nhất từ 17 Thông tư:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014;

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015;

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015;

- Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016;

- Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016;

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016;

- Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016;

- Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017;

- Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017;

- Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2017;

- Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017.

Ngày 09 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

Số 19/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 Quy định thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Được hợp nhất từ 03 Thông tư:

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014;

- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016;

- Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018.

Ngày 25 tháng 6 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

Số 20/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Được hợp nhất từ 03 Thông tư:

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2016;

- Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016;

- Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018.

Ngày 25 tháng 6 năm 2018

Xem chi tiết nội dung

    Tham khảo thêm các văn bản hợp nhất khác tại đây!    

 

Văn bản khác