Ngày 12/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử, Nghị định sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/11/2018.

Theo đó thì khi Nghị định có hiệu lực áp dụng, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định;

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2019;

Đối với trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền được kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP (NĐ/2010 & NĐ/2014 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020);

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 (Mẫu kèm theo phụ lục) cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết Nghị định 119/2018/NĐ-CP tại đây.

File Word NĐ119 & Phụ lục kèm theo

 

Văn bản khác